Velkomin á Hulduberg

Leikskólinn Hulduberg var opnaður 2. nóvember 1999. Deildirnar eru 6 talsins og heita Álfaberg, Flikruberg, Móberg, Silfurberg, Stuðlaberg og Tröllaberg. Börnin eru á aldrinum 1-3 ára en Silfurberg og Stuðlaberg eru með yngstu börnin. Hinar deildarnar eru með aldursblöndun.
Stefna leikskólans hefur verið umhverfisvæn frá upphafi. Áherslur okkar snúast um að njóta og nýta náttúruleg gæði. Mikil þróun hefur orðið á þessum árum og leikskólinn heldur áfram að þróa umhverfissjónarmiðin. Við höfum einnig litið til kenninga John Deweys en einkunarorðin "Learning by doing" falla vel að okkar hugmyndafræði og hugsun.

Leikskólastjóri er Þuríður Stefánsdóttir.
Aðstoðarleikskólastjóri er Jóna Rún Gísladóttir.

Netfang leikskólans er hulduberg[hja]hulduberg.is

Markmið Huldubergs

1. Barnið í heild sinni er miðdepill leikskólastarfsins. Börn læra best í gegnum leik og fá tækifæri til að njóta þess að takast á við lifandi náttúru og hafi í framtíðinni gaman af að takast á við ögrandi verkefni og leita sjálf lausna.

2. Að börnunum verði sýnd virðing, hlýja og umhyggja í allri umgengni og að allt starf leikskólans sé í nánu samstarfi við foreldra. Foreldrar séu okkar samstarfsaðilar í umönnun barnanna og við veitum þeim stuðning í foreldrahlutverkinu.

3. Að börnunum verði búið vel skipulagt uppeldisumhverfi og örugg leikskilyrði sem eru lærdómsrík og auðga reynsluheim þess í nánasta umhverfi. Leikefni og efniviður sá sem börnin fá í hendur sé úr náttúrulegum efnum þar sem því verður við komið.

4. Að börnin fái tækifæri til að taka þátt í leik og starfi með jafnöldrum og læri að skynja og upplifa náttúruna og umhverfi sitt í félagi jafnoka undir leiðsögn starfsmanna. Vettvangsferðir og ræktun í gróðurreit sé fastur liður í starfsemi leikskólans.

5. Að efla alla þroskaþætti barnsins. Líkams-og hreyfiþroska, tilfinningaþroska, vitsmunaþroska, málþroska, félagsþroska og félagsvitund, fagurþroska og sköpunarhæfni, siðgæðisþroska og siðgæðisvitund.

6. Að auka umburðarlyndi, náungakærleika og víðsýni. Efla samskiptafærni þeirra og vináttu, sem og hæfni þeirra til að setja sig í spor annarra.

7. Að kenna þeim að bera virðingu fyrir umhverfinu og náttúrunni. Að þau fylgist með því sem gerist í náttúrunni alla mánuði ársins. Hluti af daglegum venjum sé að flokka sorp, þ.e. fernur, pappír, plastmál, áldósir o.fl. Kynna fyrir þeim endurvinnsluferlið og vinna eftir því á leikskólanum eins og kostur er.

Aðlögun

Þegar barn byrjar á leikskóla er mikilvægt að að aðlögun sé góð svo barnið verði öruggt í nýju umhverfi og njóti sín sem best. Barnið þarf að kynnast nýjum aðstæðum, starfsfólki og börnum. Á aðlögunartímanum eykst öryggi barnsins smám saman og það verður tilbúnara til að vera með í leikskólahópnum. Foreldrar þurfa að áætla sér u.þ.b. vikutíma í aðlögun barnsins. Aðlögunartíminn gefur foreldrum og starfsfólki gott tækifæri til að kynnast. Ennfremur gefur hann foreldrum möguleika á að átta sig á starfsháttum leikskólans. Mikilvægt er að faðir eða móðir séu með barni sínu fyrstu dagana.

Dæmi um aðlögun:

1. dagur: Barnið mætir í stutta heimsókn og skoðar deildina sína, fær fatahólf og dvelur u.þ.b. 1 klukkustund í skólanum, forráðamaður er með barninu.

2. dagur: Barnið dvelur u.þ.b. 2 klukkustundir, forráðamaður er með barninu en bregður sér frá í smá tíma ef aðstæður leyfa.

3. dagur: Barnið dvelur u.þ.b. 3 klukkustundir, forráðamaður er með barninu, en fer frá í 1 -2 klukkustundir ef öryggi barnsins leyfir, en í samráði við deildarstjóra.

4. dagur: Barnið dvelur 4 1/2 klukkustundir , forráðamaður lengir fjarveru sína í samráði við deildarstjóra.

5. dagur: Barnið dvelur 6 -7 klukkustundir, ef forráðamaður og deildarstjóri meta svo.

Í viku 2 er gert ráð fyrir að barnið dvelji fullan dag ef deildarstjóri metur að svo geti orðið. Aðlögunarferlið getur þó verið mismunandi eftir hvernig barnið bregst við nýjum aðstæðum.

Leikföng á barnið ekki að koma með að heiman, en það má koma með bækur, geisladiska og spil sem barnahópurinn getur þá notið í heild sinni,